Cele statutowe

Celami Fundacji są:

1. doskonalenie systemu edukacji, krzewienie oświaty oraz rozbudzanie w dzieciach, młodzieży i dorosłych trwałego zainteresowania nauką języków obcych i edukacją muzyczną
2. działalność w zakresie wpierania rozwoju edukacji i inicjatyw społecznych na rzecz integracji międzykulturowej
3. działalność edukacyjno-kulturalna na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych
4. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży oraz dorosłych
5. promowanie kultury i języka polskiego wśród obcokrajowców i środowisk polonijnych
6. promowanie kultury i języka hiszpańskiego i portugalskiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
7. promowanie kultury i muzyki kubańskiej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
8. promowanie kultury i tradycji regionalnych i narodowych;
9. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
10. organizowanie, finansowanie i wspieranie działań edukacji nieformalnej i pozaformalnej;
11. upowszechnianie innowacyjnych programów edukacyjnych;
12. upowszechnianie idei integracji i różnorodności międzykulturowej
13. wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, stymulowanie ich kreatywności;
14. rozwój działalności naukowo - dydaktycznej oraz oświatowo – wychowawczej;
15. umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju integracji społeczeństw i społeczności lokalnych;
16. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
17. działalność charytatywna
18. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;
19. promocja i organizacja wolontariatu;
20. pomoc społeczna, w tym pomoc dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans młodych ludzi;
21. rozwój, propagowanie i upowszechnianie kultury i sztuki;
22. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
23. wspieranie działań edukacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych i wykluczonych społecznie prowadzących do aktywnej integracji społecznej i międzykulturowej
24. promocja uczenia się przez całe życie
25. krzewienia zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
26. promowanie kultury i języka rosyjskiego i ukraińskiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
27. działalność na rzecz wyrównywania dostępu do edukacji artystycznej dzieci i młodzieży z małych miast i wsi
28. propagowanie kultury i edukacji muzycznej
29. umuzykalnienie dzieci i młodzieży w Polsce
30. pobudzanie zainteresowania kulturą muzyczną zwłaszcza społeczności z małych miast i wsi oraz umożliwianie im uczestnictwa w ważnych wydarzeniach kultura
31. pomoc dzieciom i młodzieży w dostępie do edukacji muzycznej, zwłaszcza tym, którzy ten dostęp mają utrudniony, między innymi: dzieciom i młodzieży wiejskiej i z małych miast, dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, dzieciom i młodzieży z domów dziecka i domów opieki społecznej
32. poszukiwanie i promowanie talentów muzycznych
33. podejmowanie i wspomaganie inicjatyw służących popularyzacji muzyki
34. międzynarodowa wymiana kultury regionalnej i przybliżenie Polakom muzyki innych narodów
35. działalność na rzecz rozwoju i promocji działalności artystycznej;
36. umożliwianie początkującym i utalentowanym twórcom różnorodnych form prezentacji swoich dokonań
37. działalność na rzecz sierot naturalnych i społecznych
38. działalność na rzecz osób dorosłych samotnych i opuszczonych
39. integracja i aktywizacja osób starszych
40. wzmacnianie więzi pokoleniowej oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych

Newsletter

Nasi Partnerzy

1.png2.png3.png4.jpg5.png6.jpg7.jpg8.jpg