Półkolonie


INFORMACJE DLA RODZICA DZIECKA UCZESTNICZĄCEGO
W PÓŁKOLONIACH LETNICH 2015 w Gimnazjum nr 17 we Wrocławiu


DOKUMENTACJA


1. Przyjęcie dziecka na półkolonię jest możliwe po przekazaniu przez Rodziców/opiekunów
prawnych/wymaganych dokumentów:

→ kompletnie wypełnionej Karty uczestnika wraz z oświadczeniami

(karta i oświadczenie do pobrania są ze strony internetowej szkoły www.gimnazjum17.wroclaw.pl a także zostaną wysłane po przesłaniu zgłoszenia na e-mail: annajantas@wp.pl)

→ w razie braku wpisu w karcie od pielęgniarki szkolnej - dokumentacji szczepień dziecka (kopii
książeczki zdrowia dziecka – strona z danymi personalnymi dziecka i strony z potwierdzeniem wykonanych szczepień).

2. W karcie uczestnika półkolonii należy wpisać wyłącznie aktualne numery telefonów kontaktowych .
Prosimy nie wyłączać telefonów komórkowych w czasie pobytu dziecka na półkolonii.

UWAGA!!

Ważne odnośnie wypełniania kart:
1) jeżeli nie mają Państwo informacji od pielęgniarki - proszę dołączyć ksero z książeczki zdrowia - dwie strony - imienna + na odwrocie strona, na której jest zestawienie wszystkich szczepień
2) na karcie należy podpisy złożyć w 3 miejscach
3) ważny jest też nr polisy - dzieci generalnie ubezpieczone są w szkołach - proszę zapytać o nazwę ubezpieczyciela i nr takiej polisy i to wpisać w karcie (tak samo w przypadku ubezpieczeń indywidualnych)
4) proszę pamiętać o podaniu peselu dziecka


KWALIFIKACJA NA PÓŁKOLONIE

1. Liczba miejsc na półkoloniach jest ograniczona. O przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Nabór na półkolonie trwa do 22.05.2015

3. Uczestnictwo dziecka w półkolonii należy zgłaszać:

a) drogą mailową na adres: annajantas@wp.pl

b) sms : tel. 603-183-930

podając: imię i nazwisko dziecka, klasę i szkołę (oraz w przypadku zgłoszenia poprzez sms – również koniecznie prosimy podać e-mail kontaktowy rodzica/opiekuna, a w przypadku przesłaniu zgłoszenia mailem - proszę podać nr telefonu do rodziców)

Decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Informacja o zakwalifikowaniu na półkolonie zostanie przekazana drogą mailową.

5. Wymagane dokumenty należy składać na portierni Gimnazjum nr 17 we Wrocławiu, ul. Ślężna 2-24 w godz. 7:00-18:00 (pon -pt) i w sb. 8:00-14:00

Nie ma możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną
ODPŁATNOŚĆ

1. Koszt półkolonii w każdym turnusie to 150,-zł. (90,-zł. pobyt i program + 60,-zł, wyżywienie)

Opłatę za półkolonie należy wnieść po uzyskaniu informacji o zakwalfikowaniu dziecka na półkolonię na konto, nie później niż do 10.06.2015.
Brak wpłaty będzie równoznaczy z rezygnacją z półkolonii, a miejsce zostanie udostępnione dla dzieci z listy rezerwowej.
Konto do wpłat zostanie podane drogą mailową wraz z informacją o przyjęciu dziecka na półkolonie.

WYŻYWIENIE

1. Obiady (I i II danie z napojem oraz deser) będzie dostarczała firma cateringowa „Kasia”, poza tym jeden pełny posiłek w każdym turnusie będzie w Aquaparku oraz w czasie całodniowego wyjścia zorganizowanego

2. Uczestnicy na czas trwania półkolonii przynoszą ze sobą drugie śniadanie i napoje. Do dyspozycji uczestników w ciągu całego dnia będzie woda niegazowana.


OBECNOŚĆ NA PÓŁKOLONII

1. Decyzja Rodziców/opiekunów prawnych/ o uczestnictwie dziecka na półkolonii jest zobowiązująca., tj. stanowi deklarację udziału w codziennych zajęciach.

2. Jednodniowa nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka na półkolonii stanowi podstawę do skreślenia z listy uczestników półkolonii – nie ma możliwości zwrotu wpłaconej kwoty za turnus.

3. W przypadku choroby dziecka , na zajęcia półkolonii może uczęszczać inne dziecko, w zastępstwie,
zdeklarowane przez rodzica .

4. Ze względów bezpieczeństwa indywidualną zgodę na wcześniejsze opuszczenie przez dziecko półkolonii należy przedstawić na piśmie, określając dzień i godzinę opuszczenie przez dziecko półkolonii (nie telefonicznie czy meilowo).

INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowy program półkolonii zostanie rozesłany ok. drugiego tygodnia czerwca po uzyskaniu informacji o wysokości dofinansowania z Urzędu Miasta. Wtedy zostaną również rozesłane informacje organizacyjne dotyczące poszczególnych turnusów.

Wszelkich informacji dodatkowych na temat półkolonii udziela:
Anna Jantas-Boreczek – tel. 603-183-930 (po godz. 15:00); annajantas@wp.pl


Wrocław, 21.04.2015 Organizatorzy półkolonii

 

POBIERZ

Karta kwalifikacyjna na półkolonie letnie

Regulamin półkolonii letnich

 

 

 

Newsletter

Nasi Partnerzy

1.png2.png3.png4.jpg5.png6.jpg7.jpg8.jpg